Women in Architecture Taiwan

Share

Member List

Honorary Founders
Chiu-Hwa Wang
Tse-Lan Hsiu
Hsiu-Lien Wang
May Hsiao
Founders' Representative
Li-Yu Hsu
Co-Founders
Tai-wen Ho
Hsiu-Hsiu Lee
Mei-Hui Li
Lu-Chih Li
Yi-Hsuan Tu
Hsiu-Jui Lin
Wan-Jen Lin
Hsin-Ping Lin
Fang-Yi Lin
Nancy Lin
Chiaju Lin
Ya-Ping Lin
Chia-Hui Lin
Ching-Chuan Lin
Jen-Suh Hou
Le-Ching Chiang
Poo-Ning Yin
Liang-Ying Chang
Ching-Hwa Chang
Chung-Tuan Kuo
Ya-Chi Ching
Shu-Yi Tseng
Chang-Mei Huang
Hui-Mei Huang
Chia-Chi Chao
Moon-Lin Jao
Hsin-Jung Liu
Chen-Jung Liu
Ming-Yung Tsai
Jia-Hui Day
Pei-Ni Beatrice Hsieh